જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે!-લલિત ત્રિવેદી

સબરબત્તીની ઝીણી સેર, જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે!

ખડાઉમાંથી ઝરતી ખેર, જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે.

.

મુખોમુખ કરવાને દરસન નયન થૈ ગ્યાં છે તિરથાટન,

ઝુરાપા, થાજે મારી ભેર, જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે.

.

ઉકેલીને ફલક ફંદા બની જાશું અમે બંદા,

કે ઝેરીલું કરીને જેર, જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે.

.

ગઝલનો ભેષ લૈને હું નિરખ્ખર થાવા નીકળ્યો છું,

હે શ્યાહી! તારી શ્યામળ મ્હેર, જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે.

.

હો ગરવી ટૂક કે મણકા થયેલા ટેરવાની ટોચ,

હે મેરુ! આભઊંડો મેર, જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે.

.

લલિતી ભેષ, નીરખી લે, છે પાણો પણ ત્યાંય દેરીમય,

કે ટગલી ટૂકની નાઘેર, જ્યાં લઈ જાય, જાવું છે.

.

( લલિત ત્રિવેદી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.