તો નહીં પડે ?-ભાવિન ગોપાણી

ખુશીની વાતમાં દુ:ખની અસર તો નહીં પડે ?

પડે વરસાદ ત્યારે કોઈ ઘર તો નહીં પડે ?

.

હતો કેવો તબક્કો એકતરફી પ્રેમનો,

સતત ચિંતા હતી, એને ખબર તો નહીં પડે ?

.

હલાવો વૃક્ષની ડાળી કે ફેંકો પથ્થરો,

મરણનું ફળ કદી પાક્યાં વગર તો નહીં પડે.

.

તને જોઈ ઉદાસી આંખમાં મૂકી દીધી,

હતો વિશ્વાસ ત્યાં તારી નજર તો નહીં પડે ?

.

બને નાનો કે મોટો પેગ કરજે માફ મિત્ર,

અમારાથી હવે કંઈ માપસર તો નહીં પડે.

.

( ભાવિન ગોપાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.