મારી આંખોમાંથી

મારી આંખોમાંથી

બહાર ધસી આવતાં આંસુઓ

ત્યાં જ અટકો.

પાછા આંખોની બખોલમાં લપાઈ જાઓ.

તમે ક્યાં અષાઢનાં મેઘબિન્દુ છો?

અહીં કોઈ ચાતક તમને આવકારશે નહીં

તમે ક્યાં સ્વાતિ નક્ષત્રનું જળબિન્દુ છો?

અહીં કોઈ છીપલાં મોતી બનાવશે નહીં

તમે ક્યાં હળધરની આંખનો વિસામો છો?

કોઈ રોપાઓને તમારી જરૂર નથી.

એટલે જ કહું છું:

મારી આંખનાં આંસુઓ

પાછા આંખની બખોલમાં લપાઈ જાઓ.

( કપિલા મહેતા )

One thought on “મારી આંખોમાંથી

  1. TAMARI KAVITA-MA KAHO CHHO AANSUO TYANJ
    ATKO, PARANTU KAVITA VANCHI NE
    AANKO BARAI AAVI,AANSU ROKAYA NAHI.
    KAYAM LAKHTA RAHESHO.
    chandra

Leave a Reply to chandra Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.