કટોરો

એક દિવસ

મને સોક્રેટિસ મળ્યો

એણે પૂછ્યું:

તારી પાસે ઘર છે?

તારી પાસે વસ્ત્ર છે?

તારી પાસે અન્ન છે?

અને પછી

મારો જવાબ સાંભળીને

એણે મારા કાનમાં કહ્યું:

જગત તને પાય એ પહેલાં

તું છાનોમાનો એક કટોરો પી લે!


( સાં. જે. પટેલ )

One thought on “કટોરો

  1. chhelli kadi ma lakhyun ke JAGAT TANE PAAY E
    PAHELA TU CHHANOMANO EK “KATORO” PI LE.
    kharo aanand aavi gayo .
    commentby:
    chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.