હું તો કાંઈ કશું ના બોલું

હું તો કાંઈ કશું ના બોલું,

બસ વાલમનાં વેણ ફરી વાગોળું!

એને તો કહેતા આવડે છે

આખુંયે આકાશ ભરીને વાતો;

વાત મરમની તો દૂર રહી

મને શબ્દ એકેય ના સમજાતો.

તોયે એની વાતે વાતે

હોકારું દેતું દિલ કેવું ભોળું!

ખીલે તેને કહેજો ફૂલ તમે

અમે કહીશું વાલમનો ચહેરો;

વાલમ તો છે એક લ્હેર હવાની

એને કેમ કરીને ઘેરો?

હોય ભલેને આંખો સામે

તોયે એને શમણામાં હું ખોળું!

હું તો કાંઈ કશું ના બોલું,

બસ વાલમનાં વેણ ફરી વાગોળું!

( સુધીર પટેલ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.