સ્પર્શના ધોધમાર

સ્પર્શના ધોધમાર

વરસી ગયા પછી

સ્વચ્છ આકાશમાં

અચાનક મહોરી ઊઠે છે

ટેરવાનું

ખૂબસુરત મેઘધનુષ…

( અબ્દુલ ગફાર કાજી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.