લેવું હોય તે લઈ લ્યો – મૌલિક મહેતા

લેવું હોય તે લઈ લ્યો ને આપવું હોય તો આપો

કાં તો મને ઉથાપો ને કાં તો મને સ્થાપો

અરધીપરધી વાતમાં મારા મનને શાતા નથી

ગૂંગળાયેલા ગળે અમે ગીતને ગાતા નથી

કાં તો મારો બાગ ઉછેરો કાં તો વનને કાપો

લેવું હોય તે લઈ લ્યો ને આપવું હોય તો આપો

ઘસરકાનો થાક છે મને કટકા કરી નાંખો

શબરીનાં આ બોર નથી કે હોઠ અડાડી ચાખો

ડૂબવા આપો દરિયો અથવા તરવાને તરાપો

કાં તો મને ઉથાપો કાં તો મને સ્થાપો

( મૌલિક મહેતા )

Share this

2 replies on “લેવું હોય તે લઈ લ્યો – મૌલિક મહેતા”

 1. dubwaa dariyo athawa taraapo + ka to mane
  oothapo ka mane sthapo.
  AA PANKATI TO ATALI PASAND AAVI
  AANKE TO JAD JADIYA AAVI GAYA.
  commentby
  Chandra.

 2. dubwaa dariyo athawa taraapo + ka to mane
  oothapo ka mane sthapo.
  AA PANKATI TO ATALI PASAND AAVI
  AANKE TO JAD JADIYA AAVI GAYA.
  commentby
  Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.