માણસાઈને પરખીએ ચાલો

માણસાઈને સાચી આજ પરખીએ ચાલો!

માણસ છીએ, માણસ જેમ વરતીએ ચાલો

માણસમાંથી માણસ આજે ગુમ થયો છે

માણસતળમાં માણસ એક સરજીએ ચાલો

ચહેરા પરથી હસતાં મહોરાં દૂર કરીને-

માણસને છાજે એ રીતે મલકીએ ચાલો

ભીતરથી અળગી થઈને સંતાઈ ગયેલી

માણસાઈને પાછી ઘેર બરકીએ ચાલો

પરભવના કર્મોનું પાકું ફળ લઈ આવ્યા,

આ જન્મારે થોડી જાત ખરચીએ ચાલો

( અરૂણ દેશાણી )

2 thoughts on “માણસાઈને પરખીએ ચાલો

 1. Heenaben manasne aaj parkhiye chalo.
  ketla manasma mansai rahi chhe ? ketalane
  samjan padiye, swayam parmatma pan nathi
  parkhi sato. Bahuj sundar chhe, 10 taka manvi
  updesh leshe to pan aa kavita fadibhut thashe.
  Comment by ::::
  Chandra.

 2. Hello heenaji

  I think you are belongs to saurashtra b coz lang is like that
  માણસાઈને પરખીએ ચાલો
  ( અરૂણ દેશાણી )

  is very good
  Thanks
  Bhagvanji

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.