જળની વચ્ચે થળની વચ્ચે

ટળવળતી અટકળની વચ્ચે

હું ને તું તો મળતાં રહેતાં

પ્રેમ ને પ્રેમની પળની વચ્ચે

અંતર વગરના રસ્તા ઉપર

અંત વગરનો સાથ લઈ

દિવસ ભરના થાક પછી તું આવ

મહેકતી રાત થઈ

પરપોટાના પડછાયે ને

સમય સીવે તે સળની વચ્ચે

હું ને તું તો મળતાં રહેતાં

પ્રેમ ને પ્રેમની પળની વચ્ચે

શબ્દ વગર ને સૂર વગર ને

નાદ વગર પણ જે ગૂંજે

એકાન્તોની અવરજવરમાં

મૌન મૌનને કહે તે શું છે?

હોવાની હદ પાર કરી

ખોલે અનહદ તે કળની વચ્ચે

હું ને તું મળતાં રહેતાં

પ્રેમ ને પ્રેમની પળ વચ્ચે

( સોનલ પરીખ )

6 Comments

 1. RECENTLY I CAME TO KNOW ABT THE COLLECTION ON THIS WEB PAGE. THANKS FOR GIVING A GOOD COLLECTION ON GAZAL & POEM

  RICKY

 2. RECENTLY I CAME TO KNOW ABT THE COLLECTION ON THIS WEB PAGE. THANKS FOR GIVING A GOOD COLLECTION ON GAZAL & POEM

  RICKY

 3. જળની વચ્ચે થળની વચ્ચે

   ટળવળતી અટકળની વચ્ચે
  

  હું ને તું તો મળતાં રહેતાં

   પ્રેમ ને પ્રેમની પળની વચ્ચે
  

  saras!

 4. જળની વચ્ચે થળની વચ્ચે

   ટળવળતી અટકળની વચ્ચે
  

  હું ને તું તો મળતાં રહેતાં

   પ્રેમ ને પ્રેમની પળની વચ્ચે
  

  saras!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *