નામ-સ્મરણ

નામ લીધું ત્યાં પ્રગટ્યા દીવા

મને મળ્યું અજવાળું પીવા


નામ લીધું ત્યાં મહેક્યાં ફૂલો

હાર પહેરાયો મારી ગ્રીવા


નામ લીધું ત્યાં મળિયાં હૈયાં

નામ ને રૂપનાં મંગલ વિવા


નામ લીધું ત્યાં પૂરી ડૂબકી

મોતી પામ્યા સૌ મરજીવા


નામ લીધું ત્યાં કોઠા ટાઢા

નામ જ શક્તિ, નામ જ શિવા


( હર્ષદ ચંદારાણા )

One thought on “નામ-સ્મરણ

  1. OK GOOD MASSAGE

    નામ લીધું ત્યાં પૂરી ડૂબકી

    મોતી પામ્યા સૌ મરજીવા

    REGARDS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.