હવે તો શંખ ફૂંકો

યુદ્ધની આવી ચૂકી છે ક્ષણ હવે તો શંખ ફૂંકો

મોત સાથે શક્ય છે સગપણ હવે તો શંખ ફૂંકો

આપને દુનિયાને ઉત્તર દેવા બંધાયા નથી, પણ

આયના સામે લીધેલું પણ હવે તો શંખ ફૂંકો

વેદના, અવહેલના, અપમાન, લાચારી, ગુલામી

વણરૂઝેલા કેટલા છે વ્રણ હવે તો શંખ ફૂંકો

તોડવું, છુટ્ટા થવું ગમતું નથી ને છે જરૂરી

સાપ બનતાં જાય છે સગપણ હવે તો શંખ ફૂંકો

ફક્ત નકશામાં હતું ને, ત્યાં સુધી કંઈ ડર નતો પણ

આંગણે આવી રહ્યું છે રણ હવે તો શંખ ફૂંકો

આરતીટાણું થયું છે, સાંજ મંદિરની સભર છે

ને સ્મરણમાં ઊભરે એક જણ હવે તો શંખ ફૂંકો

( હિતેન આનંદપરા )

4 thoughts on “હવે તો શંખ ફૂંકો

 1. Ok fine fine

  યુદ્ધની આવી ચૂકી છે ક્ષણ હવે તો શંખ ફૂંકો

  મોત સાથે શક્ય છે સગપણ હવે તો શંખ ફૂંકો
  ને સ્મરણમાં ઊભરે એક જણ હવે તો શંખ ફૂંકો

  ( હિતેન આનંદપરા )

  Regards

 2. Heenaben, ANANDPARA kahe chhe te shankh to ghanas phunke chhe pun nabhi no nad sambhalai tevo shunkh vagadvavala Krishna kyathi lavava.

 3. aa kalug na jamana ma shankh kyan thi
  lav vo ,,,,papi duniya ma shank vagadwa walo
  pan antardyan thai gyo chhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.