એ હું નહીં

ગઈ કાલની છાવણીમાં

બેસીને

સુખને વાગોળ્યા કરું

એ હું નહીં.

આવતી કાલના ગઢમાં

પુરાઈ જઈને

સલામતીની રક્ષા કર્યા કરું

એ હું નહીં.

તરણાંની ટોચ પર

વહેલી સવારના

ઝાકળબિંદુના કંપમાં

મારું સુખ તો

હવામાં આપમેળે

ક્યારનુંયે વણાઈ રહ્યું.

( ? )

2 thoughts on “એ હું નહીં

  1. excellent blog! i really enjoyed each & every collection on this blog!It is very useful to have selected poems readily avaible to read on this blog! i congratulate you & wish you all the best!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.