ઝાડ

જોઈએ છે એક ઝાડ!

જેની ડાળી પર પંખીઓના માળા

ન હોય તો ચાલશે,

પણ એ પાનખર-પ્રૂફ હોવું જોઈએ!

બારે માસ લીલું ને લીલું રહેતું હોય એવું-

ઊંચું-

બીજા માળે આવેલા ફ્લેટની

મારી બાલ્કની સુધી પહોંચી શકે એટલું!

અને ઘટાદાર પણ જોઈએ જ,

જેનાથી બાલ્કનીનો વ્યૂ તો સુધરી જ જાય

પણ્

જેને બતાવીને

અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણતા દીકરાને

ગ્રીનરી પર એસે પણ લખાવી શકાય!

( એષા દાદાવાળા )

One thought on “ઝાડ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.