તે ખોટું

દાતાને ઘેર તોટો હોઈ શકે – તે ખોટું.

અનુપમનો કોઈ જોટો હોઈ શકે – તે ખોટું.

એકાદ અંશ બાબત મતભેદ માન્ય છે પણ,

આખો વિચાર ખોટો હોઈ શકે – તે ખોટું.

વિધ્યુલ્લિપિ સ્વરૂપે પણ વ્યક્ત થાય છે તે,

સંવેદનાનો ફોટો હોઈ શકે – તે ખોટું.

બિંદુ  વગર ન નાની લીટી ય થઈ શકે છે,

કો જન્મતાં જ મોટો હોઈ શકે – તે ખોટું.

અરધા ભરેલને કો ખાલી કહે જો અરધો,

ઝગડાનું મૂળ લોટો હોઈ શકે – તે ખોટું.

( વિજય રાજ્યગુરુ )

4 thoughts on “તે ખોટું

  1. ardja bharel ne ko khali kahe jo ardho
    jadanu mool LOTO hoi shake. te khotu…

    datarne gher tohoi shake te khotu ””saav sachi waat che.
    Comment by:ChandraVaitha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.