ત્રણ પૃથ્વી કાવ્યો

૧.

ગ્રીષ્મના

તોતિંગ તડકામાં

પૃથ્વીનો

આ નાનકડો દાણો

ધાણીની જેમ

ફૂટે તો?


૨.

ડાબા હાથની

વચલી આંગળીને

પાછળ ખેંચી

ટેરવેથી

આ પૃથ્વીની લખોટી

છોડું…

ચન્દ્ર

જો ટિચાય તો?


૩.

પૃથ્વીના

ગબડતા

આ દડાને

ડાબે પગે

તસતસતી કિક મારું…

અધવચ્ચે

સૂર્ય

ઝીલી લે તો?

( જયદેવ શુક્લ)

5 thoughts on “ત્રણ પૃથ્વી કાવ્યો

 1. all are the best
  આ નાનકડો દાણો

  ધાણીની જેમ

  ફૂટે તો?આ પૃથ્વીની લખોટી

  છોડું…
  અધવચ્ચે

  સૂર્ય

  ઝીલી લે તો?

  ( જયદેવ શુક્લ

  ચન્દ્ર

  જો ટિચાય તો?

 2. Excellent
  If any of these happens, the universe will not even know. Yes, you know how huge the universe it. That makes us very very insignificant, still we behave as if we are every thing.
  Thanks for sharing with us.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.