ફૂલ

કોઈ મને ફૂલ આપે

ને હું અસ્વસ્થ થઈ જાઉં છું.

કોઈ મને શા માટે ફૂલ આપે?

કોઈ મને ફૂલ આપે…

ત્યારે મને યાદ આવે છે…

એક દિવસ કોઈએ મને

ગુલાબની હથેળીમાં મૂકીને ફૂલ આપ્યું હતું.

મેં એને કેટલાય દિવસ સુધી સાચવી રાખ્યું હતું,

એ કરમાઈ ગયું ત્યાં સુધી…

ત્યાર પછી

કોઈ મને ફૂલ આપે

ત્યારે મને ગંધ આવે છે…

(  વિપિન પરીખ )

One thought on “ફૂલ

  1. very very good

    ત્યાર પછી

    કોઈ મને ફૂલ આપે

    ત્યારે મને ગંધ આવે છે…

    ( વિપિન પરીખ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.