જિંદગી માણું છું

જિંદગી માણું છું હું આપની સંગત વચ્ચે

ક્યાંક આવી ન પડે મોતની દહેશત વચ્ચે

પ્રેમને પ્રાર્થનારૂપે જ સ્વીકારી લઈએ-

વાત કરીએ દુનિયાની ઈબાદત વચ્ચે

એમાં ઈન્કાર કે ઈકરારની લિજ્જત મળશે

પ્યારમાં હોતી નથી નસિહત વચ્ચે

એ ન પૂછો કે નિભાવી છે અમે કઈ રીતે

દોસ્તી એની જગતભરની અદાવત વચ્ચે

ગાઢ સંબંધોમાં ઓ રાઝ પડી ક્યાંથી તિરાડ

એમાં આવી હશે ખોટી કોઈ દાનત વચ્ચે

( ‘રાઝ નવસારવી )

5 thoughts on “જિંદગી માણું છું

 1. very very best

  દોસ્તી એની જગતભરની અદાવત વચ્ચે

  ગાઢ સંબંધોમાં ઓ ‘રાઝ’ પડી ક્યાંથી તિરાડ

  એમાં આવી હશે ખોટી કોઈ દાનત વચ્ચે

  ( ‘રાઝ’ નવસારવી )

 2. dadhh sabandho ma o “RAZ” padi kyathi teerad
  ema aavi hashe khoti koi danat wache,,,,,,,,,,,,

  khub saras ….enjoyed very much

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.