જાહેરમાં એ પ્રતિભા

જાહેરમાં એ પ્રતિભા કે પાસ આવવા ન દે,

અંદરથી એ સજાગ કે છેટે જવા ન દે.

છોડ એવા શ્વાસને કે કશો એમાં દમ નથી,

જે મોતનો પસીનો સૂકવવા હવા ન દે.

મનદુ:ખ થશે જરામાં કે ઊર્મીપ્રધાન છું,

તારી બધીય વાત મને જાણવા ન દે.

તુજ દર્દ જોઈએ છે મગર આટલું નહીં

થોડી કચાશ કર, મને પૂરી દવા ન દે.

એના ઈશારા રમ્ય છે પણ એને શું કરું?

રસ્તાની જે સમજ દે, એને ચાલવા ન દે.

એવા કોઈ દિલેરની સંગત દે ઓ ખુદા,

સંજોગને જે મારું મુકદ્દર થવા ન દે.

એ અડધી મૌત કષ્ટ બની ગઈ છે પ્રાણ પર,

જે ઊંઘ પણ ન આપે અને જાગવા ન દે.

આનંદ કેટલો છે બધી જૂની યાદમાં,

કિંતુ સમય જો એમાં ખ્યાલો નવા ન દે.

કેવો ખુદા મળ્યો છે ભલા શું કહું મરીઝ’,

પોતે ન દે, બીજાની કને માગવા ન દે.

( અબ્બાસ એ. વાસી મરીઝ’)

4 thoughts on “જાહેરમાં એ પ્રતિભા

  1. કેવો ખુદા મળ્યો છે ભલા શું કહું ‘મરીઝ’,

    પોતે ન દે, બીજાની કને માગવા ન દે.
    The last lines tell all….the realities of LIFE !
    Chandravadan
    www,chandrapukar.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.