લઘુકાવ્યો

૧.

ઉપર જ્યારે આકાશ હોતું નથી

ધરતી પર ત્યારે પગ સ્થિર રહેતા નથી

ડગમગતા પગ

ને ડગમગતો જીવ

ક્યાંય ઠરતા નથી

ઉપર જ્યારે…

૨.

દરિયાકાંઠાની ખારોપાટ જમીન જેવું : જીવવું

રણની ઊડતી વંટોળાતી રેતી જેવું : હસવું

જળવિહીન તળાવની તિરાડો જેવું : રડવું

:

તારી વગર

૩.

ઠંડીના સપાટાએ નગર આખું

ટૂંટિયું વાળીને પડ્યું છે

રસ્તા બધા સૂમસામ

:

તારી વગર.

( જયા મહેતા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.