શહેરનો સૂબો

શહેરનો સૂબો તે ક્યારે આવશે રે?’

મારો મનસૂબો ક્યારે કહો ફાવશે રે?

એ તો કાચની લાવશે બંગડીઓ

એમાં ચાંદલો મારો રણકે રે;

એ તો ઝીણી મલમલ લાવશે રે,

એમાં વેદના મીઠી સણકે રે

એ તો શાણો થઈને આવશે રે,

મને આખેઆખી શોભાવશે રે.

મેડીમાં મેલશું શહેરની અગાશી,

ને અગાશીમાં ચાંદનીનાં પૂર;

શરદ પૂનમની રાત આખી પી જઈને,

રાતરાણી સૂતી ચકચૂર;

જાણે આજનો ઉજાગરો બળતો બપોર,

પછી જાગરણમાં આંખ મારી જાગશે રે.

( સુરેશ દલાલ )


[પ્રથમ પંક્તિ લોકગીતની છે]


One thought on “શહેરનો સૂબો

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.