ન દ્વિધામાં પડ


ન દ્વિધામાં પડ, તું વલણ લઈ નીકળ;
જીવન લઈ નીકળ યા મરણ લઈ નીકળ.


ખભે આખેઆખું ન રણ લઈ નીકળ,
હથેળીમાં એક રેતકણ લઈ નીકળ.


સંબંધોને ત્યાગી સ્મરણ લઈ નીકળ,
તું સ્પર્શોને છોડી દે, વ્રણ લઈ નીકળ.


હવાઓ જગતની ન સ્પર્શે તને,
તું તારું જ વાતાવરણ લઈ નીકળ.


વજન લઈ સમયની ગલીમાં ન જા !
તું ક્ષણ લઈ પ્રવેશી જા, ક્ષણ લઈ નીકળ.


ક્ષિતિજ પાર પહોંચ્યા ‘રઈશ’ તારા શબ્દ,
હવે તુંય પોતે ચરણ લઈ નીકળ.


( ડો. રઈશ મનીઆર )

4 thoughts on “ન દ્વિધામાં પડ

  1. સરસ વાંચ્યુ અને મજા પડી વાંચવાની
    ચાલે કામે ચઢ નટવર,એનું સ્મરણ લઇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.