આપણી વચ્ચે

આપણી વચ્ચે

કદાચ થોર જેવું કશુંક ઊગે

તો ય હું આપણા સ્વપ્નોને

શુષ્ક થવા નહીં દઉં.

આપણી વચ્ચે

અમાસ જેવું કંઈક છવાય

તો ય હું આપણાં આંગણે

દીપ પ્રગટાવવાનું નહીં વિસરું.

આપણી વચ્ચે

હું-તું પા-પા કરતું પ્રવેશે

તો ય હું ક્ષણોને સદીઓમાં નહીં થીજવું.

આપણી વચ્ચે

ક્યારેક-કોઈ પળે આપણે

ન હોવા જેવા થઈ જઈએ

તો ય હું આપણાં આંસુઓને

એકલતાના નામે

સુખપત્ર આપવાનું નહીં ચૂકું.

( કવિતા ચોકસી )

3 thoughts on “આપણી વચ્ચે

  1. NICE, KOE PALE N HOVA JAVA THE JEYA TO A HU APANA AASHU O N AEKLTA NA NAME SHUKHPATR APVANU NHI CHUKU.

  2. EKDAM SARAS,,,
    EKALTANA NAME SUKH PATRA AAPWANU
    NAHI CHUKU,,,,,
    aap pramane kavita/ghazal pirsta rahesho.
    CH@NDR@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.