એ સકલના

એ સકલના તેજથી તપતી હશે;
ક્યાંક ધૂણી આજ પણ ધખતી હશે.

કોઈ જે આંખો તમસને તોડતી;
એ તમસના ઘાટ ખુદ ઘડતી હશે.

વૈખરી ક્યાં શબ્દમાં? ક્યાં અર્થમાં?
બેઉની વચ્ચેય શું સરતી હશે?

કોણ ઊભું ત્યાં મલયનું પાત્ર લઈ?
કઈ દિશા એ પાત્રને ભરતી હશે?

શક્ય છે ત્યારે ક્ષણો નિષ્કંપ હો;
શક્ય છે કે રાસ પણ રમતી હશે.

( જાતુષ જોશી )

2 thoughts on “એ સકલના

 1. very very fine
  શક્ય છે ત્યારે ક્ષણો નિષ્કંપ હો;
  શક્ય છે કે રાસ પણ રમતી હશે.

  ( જાતુષ જોશી

 2. Heenaben,
  Happy anniversary to you,and more success on your way.
  I like these lines best.
  કોઈ જે આંખો તમસને તોડતી;
  એ તમસના ઘાટ ખુદ ઘડતી હશે.
  Sapana

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.