એક ચિત્ર

બારસો ‘સ્ક્વેર ફીટ’નો ટીપટોપ મોટો બ્લોક!

મમ્મી બેન્કમાં સર્વિસ કરવા ગઈ છે.

પપ્પા ઓફિસને કામે કલકત્તા ગયા છે.

હમણાં જ ચાલતાં શીખેલો મીકી

કોઈને શોધતો હોય એમ

ડ્રોઈંગરૂમમાંથી બેડરૂમમાં

અને બેડરૂમમાંથી ડ્રોઈંગરૂમમાં

આવ-જા કર્યા કરે છે.

ઘરનો વિશ્વાસુ સખારામ ફોન ઉપર વાતોની આપલે કરે છે.

વૃદ્ધ આયા પાન ચાવે છે

અને

થોડી થોડી વારે ચોખા વીણવાની ચેષ્ટા કરે છે!

( વિપિન પરીખ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.