કાચ

સવારથી સાંજ સુધી

કાચ સાફ કર્યા કરું છું!

સાંજને અજવાળું તો સવાર થાય

ને સવારને સંજવાળું તો સાંજ થાય.

કાચ ધૂંધળા-ધુળળા બધે થયા જ કરે

ગાડીઓના કાચ, બારીઓના કાચ,

કબાટોના કાચ,

સઘળા અસબાબી કાચ

સાફ કરો ને ધૂંધળા જ ધૂંધળા!

મારે સિસિફસની જેમ કાચ

સાફ કર્યા કરવાના?

આરપાર કશું જ દેખાય નહીં!

હવે તો મારા ચશ્માંના કાચ પર

શંકા જાય છે કે તમામ કાચ પાછળ

ધૂંધળાશને સ્પર્શવા છતાં

સ્પર્શાતું કેમ નથી કે

ઓળખાતું કશું નથી?

જવા દો! આ બધી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિને

મૂંગા મૂંગા સઘળું કાચમય ખલક

જેવું છે તેવું જોયા કરો!

ના સમજાય તો કંઈ નહીં!

માત્ર કાચને જ જોયા કરો

કોકવાર તો ચોખ્ખો સૂર્ય દેખાશે જ…!

( નલિન પંડ્યા )

One thought on “કાચ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.