મૃત્યુ

૧.

ચાહવું એટલે જ વિરહ

તારો હાથ પકડ્યો

ત્યારથી જ એ છૂટવા લાગ્યો’તો

આપણે બન્ને

એકબીજાના હાથમાં પછી તો

રહ્યા કેવળ સ્પર્શ થઈને

આ સ્પર્શને કારણે જ

આપણે ચાહી શકીએ છીએ

એકબીજાને

એકબીજા વગર.

૨.

તમને ફોલી નાખવામાં આવે

ને છીલકું જ ફગાવી દેવામાં આવે

તો પણ અંદર ખાલી જ હશો

આ ‘ખાલી’ તે તમે છો

ને આખી જિંદગી મથો છો

ભરવા

જગતને

તમારાથી-

૩.

તમે આસપાસના તંતુઓ

કાપી નાખો

તો પણ જે ભીતર છે

તેને કાપી શકો તેમ નથી

એને મૂળ જ નથી

એને ઊગવું છે

એને ખેંચી કાઢો

તો પણ એ છે

એ છે મુક્તિ!

માત્ર એટલા પૂરતી જ કે

તમે એની ઝંખના કરી શકો

બાકી, કાબૂ કરવા જાવ

તો એ જમીન બદલી કાઢે છે-

૪.

આટલે આવ્યા પછી

આગળ જોઈ શકાતું નથી

ને પાછળ જઈ શકાતું નથી

હું છું ત્યાં જ હું છું

એની આગળ નથી

એની પાછળ નથી

હું મને ‘મોબાઈલ’ લાગું છું

અટકાવું તો પણ

બેટરી ‘લો’ થવાનું અટકે તેમ નથી

ને પાવર આવે તેવી શક્યતા નથી કે-

૫.

જીવન સત્ય નથી

સ્વપ્ન જ સત્ય છે

સ્વપ્ન પહેલાં જાગૃતિ હતી

એમ લાગે છે

સ્વપ્ન પછી હોય પણ ખરી

એ જાગૃતિ પણ સત્ય નથી

કેમ કે તે અત્યારે નથી

હશે જ એવુંય નથી

જે છે તે સ્વપ્ન છે

ને હશે એ સત્ય ક્યાંય નથી-

( રવીન્દ્ર પારેખ )

3 thoughts on “મૃત્યુ

 1. આ ‘ખાલી’ તે તમે છો
  ને આખી જિંદગી મથો છો
  ભરવા
  જગતને
  તમારાથી-
  Too good.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.