ગોડી આવવું

આ બધું મારું નથી પણ કેમ છોડી આવવું?
સાંકળો પગમાં પડી છે કેમ દોડી આવવું?

હું વિખુટો થૈ ગયો છું સાવ મારા દેહથી;
અન્ય પડખું ના મળે તો કેમ જોડી આવવું?

આજુબાજુ કેટલાંયે કાચઘરમાં કેદ છું;
કો’ બતાવો કાચઘરને કેમ તોડી આવવું?

ક્રોસ કેરો બોજ ખંભે લૈ સતત ફરતો રહું;
ક્યાંય પણ મૂકી શકું , કેમ ખોડી આવવું !

બીજ કૈં છે ભીતરે આશા અને અરમાનનાં-
મનધરાથી કેમ એને આમ ગોડી આવવું?

( આહમદ મકરાણી )

3 thoughts on “ગોડી આવવું

  1. cross kero boj khambhe lai satat farto rahu
    kyay pan muki saku , kem jodi aavavu
    bij kai che bhitare aasha ane armanana
    mandharathi kem ene aam godi aavavu.?
    khubaj sundar ,,khari maja aavi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.