તને સોંપી દીધું

સાવ મારો ખ્યાલ છોડી, મન તને સોંપી દીધું-
બસ, હરખથી દોડી-દોડી, મન તને સોંપી દીધું !

કોઈ સપનું, કોઈ ઈચ્છા, ના મને રોકી શકે;
બંધનો સઘળાંય તોડી, મન તને સોંપી દીધું !

આ હતા ને તે હતા, કૈં સગપણો સામાં હતાં:
લાગણી સૌની વખોડી, મન તને સોંપી દીધું !

તું કિનારો, તું જ મંજિલ, તું જ મારો નાખુદા,
તું જ દરિયો, તું જ હોડી, મન તને સોંપી દીધું !

ના ભજન કંઈ આવડે, ના બંદગીની પણ સમજ;
બસ, હરખથી હાથ જોડી, મન તને સોંપી દીધું !

( કિરીટ ગોસ્વામી )

3 thoughts on “તને સોંપી દીધું

Leave a Reply to Deval Kapadia Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.