કારણ

સુખડનાં લાકડાં ભેગાં કરી

તમે મને અગ્નિદાહ દીધો,

બધાંએ વાહ વાહ પણ કરી

સુખડની સુગંધ દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ ગઈ,

…પણ હું બળી કેમ ના ગઈ?

મારાં હાડકાં ફૂટી ફૂટીને રાખ કેમ ના થઈ ગયાં?

મારા જ્ઞાનતંતુ જાગૃત કેમ રહી ગયા?

ને તોય-

તમે એવું તે શું કર્યું?

કે શરીરમાંથી

ચોવીસે કલાક જ્વાળાઓ સળગતે રહે !

તમને દેખાય છે?

ના, તમને તો નહીં જ દેખાય !

કારણ એટલું જ કે

તમે મિત્ર છો !


( એસ્થર ડેવિડ )

5 thoughts on “કારણ

 1. ચોવીસે કલાક જ્વાળાઓ સળગતે રહે !

  તમને દેખાય છે?

  ના, તમને તો નહીં જ દેખાય !

  કારણ એટલું જ કે

  તમે મિત્ર છો !
  saras

  Hemant vaidya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.