સાહિબ સપ્તક (૪) – નીતિન વડગામા

સાહિબ, વીરડો ગાળે રણમાં.

ખોબેખોબે ભીનપ વહેંચે ધરતીના કણકણમાં.

 .

વૈશાખી તીખા તડકાને વ્હાલ કરી વેંઢારે.

વાદળ થઈને સૌને ફળિયે વરસે અનરાધારે.

 .

રઢિયાળી રંગોળી પૂરે અવાવરુ આંગણમાં.

સાહિબ, વીરડો ગાળે રણમાં.

 .

એની આંખો સૌની પીડાનું પરબીડિયું વાંચે.

જગને રાજી જોવા એ તો રામરટણમાં રાચે.

 .

મેળ નહિ બેસે કંઈ મનવા, અધકચરી સમજણમાં.

સાહિબ, વીરડો ગાળે રણમાં.

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.