વેઠ્યો છે સદા-ભાવેશ ભટ્ટ

વેઠ્યો છે સદા ભાગ્યના અંધારનો બકવાસ,
સાંભળતા રહ્યા કૈં મદદગારનો બકવાસ.

સમજી ન શકી છત કે શું કહેવું હતું એને,
વરસાદે કર્યો આજ ગજા બહારનો બકવાસ.

એમાંથી જીવન-મંત્ર મળી જાય છે ક્યારેક,
બેકાર ન સમજો કોઈ બેકારનો બકવાસ.

એ મંચ ઉપર હોય કે એ મંચની નીચે,
બેમાંથી હતો ક્યાંક કલાકારનો બકવાસ.

ગભરાટ હતો સહેજ મને એનાં વિશેના,
પણ એને ગમ્યો સ્પર્શના ધબકારનો બકવાસ.

( ભાવેશ ભટ્ટ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.