પોસાય કંઈ ?-જીજ્ઞા મહેતા

જો તમે હો માર્ગમાં, થાકી જવું પોસાય કંઈ ?

થાકથી રિસાઈને, હારી જવું પોસાય કંઈ ?

.

લઈ તરાપો એકલી નીકળી ગઈ છું એ તરફ,

જો તરાપો દે દગો હાંફી જવું પોસાય કંઈ ?

.

હું તને જોવા મથું છું, આભની ઊંચાઈમાં,

આ સપાટી પર તને, પામી જવું પોસાય કંઈ ?

.

આપતી હિંમત પહેલા હાથને લઈ હાથમાં,

આજ ખાલી હાથ લઈ, નાસી જવું પોસાય કંઈ ?

.

છેક પાતાળે હવે પહોંચી ગઈ છું સુખના,

એમ કાચી ઊંઘમાં જાગી જવું પોસાય કંઈ ?

.

એક મૂઠી સ્વપ્ન લઈ મળતાં રહીશું રાતભર,

પણ અચાનક બારણે આવી જવું પોસાય કંઈ ?

.

( જીજ્ઞા મહેતા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.