ખરતા તારા વિશે-રઘુવીર ચૌધરી

તારો દિવસે ખરે છે

તે દેખાતો નથી,

અવકાશમાં શમી જાય છે.

 

યુદ્ધમાં મરતો માણસ

અંતે ઓળખાય છે.

દિવસે એના ઘરમાં

અંધારું થાય છે.

 

યુદ્ધના આયોજકો

એનું મોં ફૂલોથી ઢાંકી દે છે.

જેણે ફૂલોમાં સુગંધ જગવેલી

એ ચંદ્ર

ખરી ગયેલા તારા વિશે

સરહદ પરથી પૂછે છે :

તમે ખરેલાને

હવે કેમ સંભારતા નથી ?

 

( રઘુવીર ચૌધરી )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.