ખુશ્બૂમાં કહીશ-લલિત ત્રિવેદી

ન ગુર્જરીમાં કહીશ કે ન હું ઉર્દુમાં કહીશ,

કહીશ વાત જો ખુશ્બૂની તો ખુશ્બૂમાં કહીશ !

 

મેં એટલે તો લગાડ્યો છે દવ કલમમાં પણ,

ગરલ પીધું છે તો મીરાંના ધૂઘરુંમાં કહીશ !

 

હું ફૂલકુંવરીનું માંગુ લઈને નીકળ્યો છું,

ને એનું સુરખિનું વર્ણન ટગર તંતુમાં કહીશ !

 

તુમુલ વિરાટ હશે ઓરડાનું અંધારું….

હે આસમાન ! તારું નૂર ત્યારે રૂમાં કહીશ !

 

કરીશ કમાલ કલામ લૈને, હું કવિ છું, પ્રભુ !

ત્રણેય પગલાં હું ખડિયાના એક બિંદુમાં કહીશ !

 

( લલિત ત્રિવેદી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.