ખુલ્લું હૃદય છે-ગૌરાંગ ઠાકર

ખુલ્લું હૃદય છે કોઈ ભલે પારખાં કરે,

પણ બારણું નથી કે બધા આવ જા કરે.

 

દુશ્મન તો એકપણ મને જીતી શક્યા નહીં,

હારી હું જાઉં એમ કોઈ મિત્રતા કરે.

 

આથી વિશેષ કૈં જ મને જોઈતું નથી,

દરરોજ સૂર્ય જોઉં તો વિસ્મય થયા કરે.

 

દીવો ભીતર વિલાસમાં જીવી રહ્યો હશે,

નહીંતર ન બંધ બારણે હુમલો હવા કરે.

 

મરજી પડે તો મોજથી અજવાળું અવગણું,

પણ શી મજાલ રાતની કે બાવરા કરે

 

( ગૌરાંગ ઠાકર )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.