આવી ગયું હસવું !-‘શેખાદમ’ આબુવાલા

નયનનાં આંસુઓની ધાર પર આવી ગયું હસવું !

મને ત્યારે જ મારા પ્યાર પર આવી ગયું હસવું !

 

કિનારે આવીને જ્યારે અચાનક નાવ ડૂબી ગઈ,

ઉછાળા મારતા મઝધાર પર આવી ગયું હસવું !

 

નજરના ભેદ છે કેવા ! હસે છે કોણ કોના પર ?

મને મારા હૃદયનાં ભાર પર આવી ગયું હસવું !

 

મને ત્યારે ન જાણે આંસુઓ પર લાગણી થઈ ગઈ !

જગતને જ્યાં કદી રડનાર પર આવી ગયું હસવું !

 

મને સાથે લીધો, મંઝીલ મળી ત્યારે મૂકી દીધો;

તમારા રમ્ય આ આભાર પર આવી ગયું હસવું !

 

જવાની છે; અચલતા છે, અડગતા છે, અટલતા છે !

ચરણમાં કંટકો ધરનાર પર આવી ગયું હસવું !

 

સનાતન હોય એને કોઈ પણ મારી નથી શકતું !

ઉઠેલી જુલ્મની તલવાર પર આવી ગયું હસવું !

 

જવાની રૂપ સામે કેટલું ઝૂઝી શકે બોલો !

મને જીતી ગયેલી હાર પર આવી ગયું હસવું !

 

ભલે ઠંડો રહ્યો હું ગર્વ તો તારો થયો ખંડિત !

મને ખાલી ગયેલા વાર પર આવી ગયું હસવું !

 

( ‘શેખાદમ’ આબુવાલા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.