અંજળ-શૈલેષ ટેવાણી

હવે કેવાં અંજળ ?

દૂર દૂર જે ગયાં તે અણસારે ક્યાં જડયાં ?

પળ સઘળી વિફળ

હવે કેવાં અંજળ ?

 

હું તો અહીંયાં આ વેરાને સૂરણ સાંકળી ગૂંથું,

એકલતામાં મરજીવો જેમ એકલ આંસુ લૂછું.

લખું નહીં હું કાગળ

હવે કેવાં અંજળ ?

 

એ બેઠાં એ નદી કિનારે ઓ દેખાતાં પ્હાડ,

ફળિયાનું આ ઝાડ હસે તો દોડું, ખોલું કમાડ.

જોઉં નહિ હું પાછળ,

કેવાં કેવાં અંજળ ?

 

હવે કેવાં અંજળ ?

સપનામાંથી બ્હાર આવતાં આંસુનાં સમંદર

જાણે યુગ નિષ્ફળ

હવે કેવાં અંજળ ?

 

( શૈલેષ ટેવાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.