તો સામે જુએ છે-શૈલેષ ટેવાણી

થાકું ને હારું તો સામે જુએ છે,

વળી મનને મારું તો સામે જુએ છે.

 

રસ્તો જ ક્યાં છે, જવાનું છે નક્કી,

હજુ કાંઈક ધારું તો સામે જુએ છે.

 

બધે આમ હદમાં જ બેસી રહું શું ?

અનહદ નિહારું તો સામે જુએ છે.

 

જુવે આમે તેથી જ મળશે એ નક્કી ?

મળવા વિચારું તો સામે જુએ છે.

 

ઈશ્વર વિના કોણ હિંમત કરે આ ?

જીવતર ઝૂહારું તો સામે જુએ છે.

 

( શૈલેષ ટેવાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.