Skip links

વન્દે માતરમ

વન્દે માતરમ અને વિનંતિ

. [youtube [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xj1Iy4nRMkc&w=640&h=390]] . वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलय़जशीतलाम्, शस्यश्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम् ।।१।। . शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्, सुहासिनीं