આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?- શાંતિના આ શબ્દો… – માર્જોરી પાઈઝર

મિત્રો, આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?

.

.

.

.

શાંતિના આ શબ્દો… – માર્જોરી પાઈઝર, અનુ. જયા મહેતા

પ્રકાશક : ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ.

પૃષ્ઠ : ૬૩

કિંમત : રૂ. ૨૫/-

One thought on “આ પુસ્તક તમે જોયું? વાંચ્યું?- શાંતિના આ શબ્દો… – માર્જોરી પાઈઝર

  1. માર્જોરી પાઈઝરનાં આં પુસ્તકની પૂરી સીરીઝ ખરેખર અદભુત રહી .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.