તમે કોઈ દિવસ…-મુકેશ જોશી

તમે કોઈ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો? 

        એકાદી મુઠ્ઠીનું અજવાળું આપવા

                આખીય જિંદગી બળ્યા છો? 

તમે લોહીઝાણ ટેરવાં હોય તોય કોઈના

        મારગથી કાંટાઓ શોધ્યા

તમે લીલેરા છાંયડાઓ આપીને કોઈના

        તડકાઓ અંગ ઉપર ઓઢ્યા

તમે એકવાર એનામાં ખોવાયા બાદ

        કદી પોતાની જાતને જડ્યા છો?

તમે કોઈની આંખ્યુંમાં વીજના કડાકાથી

        ખુદમાં વરસાદ થતો જોયો

તમે કોઈના આભને મેઘધનુષ આપવા

        પોતાના સૂરજને ખોયો

તમે મંદિરની ભીંત ઉપર કોઈની જુદાઈમાં

        માથું મૂકીને રડ્યા છો?

( મુકેશ જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.