અહમની સરહદોમાંથી…-રાઝ નવસારવી

અહમની  સરહદોમાંથી  નીકળવું ખૂબ અઘરું છે

અને  સંગમના પાણી જેમ મળવું ખૂબ અઘરું છે

કોઈ  મહેણું  નહીં  મારે કે મેં કોશિશ નથી કીધી

હું  જાણું  છું કે પત્થરનું પીગળવું ખૂબ અઘરું છે

હું  જઈ  એકાંતમાં  બેઠો  છતાંયે  ફેર ન  પડ્યો

જગતની ભીડમાં તો ખુદને મળવું ખૂબ અઘરું છે

ખુદાનું  નામ લઈ આગળ વધો કેડી મરણની છે

જીવન  પંથે અહીંથી પાછા વળવું ખૂબ અઘરું છે

ફરી દુર્ઘટના જેવો રાઝ આ મારો દિવસ ઉગ્યો

સૂરજની  જેમ  ધીમે  ધીમે ઢળવું ખૂબ અઘરું છે

 

 

( રાઝ નવસારવી )

Share this

10 replies on “અહમની સરહદોમાંથી…-રાઝ નવસારવી”

 1. હું જઈ એકાંતમાં બેઠો છતાંયે ફેર ન પડ્યો

  જગતની ભીડમાં તો ખુદને મળવું ખૂબ અઘરું છે

  બહુ સરસ. બધા જ શેર અર્થસભર.

 2. હું જઈ એકાંતમાં બેઠો છતાંયે ફેર ન પડ્યો

  જગતની ભીડમાં તો ખુદને મળવું ખૂબ અઘરું છે

  બહુ સરસ. બધા જ શેર અર્થસભર.

 3. Ek dam sachi waat chhe akant ane bheed ma
  pan rahevu ane sahevu banne agh-ru chhe.
  wah shun kavita chhe.
  By:Chandra.

 4. Ek dam sachi waat chhe akant ane bheed ma
  pan rahevu ane sahevu banne agh-ru chhe.
  wah shun kavita chhe.
  By:Chandra.

 5. અહમની સરહદોમાંથી નીકળવું ખૂબ અઘરું છે

  અને સંગમના પાણી જેમ મળવું ખૂબ અઘરું છે

  very nice creation ….

 6. અહમની સરહદોમાંથી નીકળવું ખૂબ અઘરું છે

  અને સંગમના પાણી જેમ મળવું ખૂબ અઘરું છે

  very nice creation ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.