આપણા સંબંધનું – જ્યોતિષ જાની

આપણા સંબંધનું

તારે કોઈ નામ આપવું

હોય તો-

તને ગમતા કોઈપણ એક ફૂલનું

નામ આપજે!

ફૂલ ખરી પડે

એ પહેલા

એની સુગન્ધથી

નિરંતર છલકતો દરિયો હું બની જઈશ!

( જ્યોતિષ જાની )

Share this

4 replies on “આપણા સંબંધનું – જ્યોતિષ જાની”

 1. phool na soogandh ni magani kari jethi teni sugandh thi chhalkto samandar thai jao
  jethi aakhi proothvi ma mahek vase. Kavio ni
  pan kevi kalapana !.Khush thai gayo.
  Comment by:::
  Chandra

 2. phool na soogandh ni magani kari jethi teni sugandh thi chhalkto samandar thai jao
  jethi aakhi proothvi ma mahek vase. Kavio ni
  pan kevi kalapana !.Khush thai gayo.
  Comment by:::
  Chandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.