દરિયાકાંઠે – ધર્મેશ ભટ્ટ

દરિયાકાંઠે

હાથમાં હાથ ઝાલી

ચાર આંખો નિહાળે સૂર્યને

અસ્ત થતાં બે હથેળીઓ વચ્ચે ઉષ્મા

ધબકતા નવા સહઅસ્તિત્વની

રોમેરોમમાં ફેલાય ઉષ્મા

હવે સૂર્યની શોધ

પરસ્પરની આંખોમાં

( ધર્મેશ ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.