જોયા કરું-જગદીશ ભટ્ટ

ઊઘડે છે દ્વાર ભીતર બહાર જોયા કરું!

તેજનો અંબાર અપરંપાર પણ જોયા કરું!

આગળા સહ ભોગળો ને સાંકળો તૂટ્યા કરે,

વા-ઝડીનો વેગ પારાવાર પણ જોયા કરું!

કોણ આવીને ટકોરે બારણાં મધરાતનાં,

ના મળે કો ચિહ્ન કે આધાર પણ જોયા કરું!

વાદળી આકાશમાં સરતી ભલે, વરસી નથી,

ભીતરે વરસાદ અનરાધાર પણ જોયા કરું!

તાલમાં બેતાલ એવા કાફલાની સાથમાં,

ના મળે સંવાદનો વેવાર પણ જોયા કરું!

થાક્યો નથી પણ થાકવાની વાતથી માહેર છું,

પંથની પાછી ફરે રફતાર પણ જોયા કરું!

તંતને તોડ્યા પછી બસ તાંતણે લટકી રહે,

જિંદગીઓ એ જ છે અણસાર પણ જોયા કરું!


( જગદીશ ભટ્ટ )

Share this

2 replies on “જોયા કરું-જગદીશ ભટ્ટ”

 1. Bhitar joya karu ,thakyo nathi pan thak wa ni
  waat thi maaher chhu. shun kavita prasut kari
  chhe. khubaj sunder.
  Comments by :
  Chandra.

 2. Bhitar joya karu ,thakyo nathi pan thak wa ni
  waat thi maaher chhu. shun kavita prasut kari
  chhe. khubaj sunder.
  Comments by :
  Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.