કોઈક તો એવું જોઈએ

કોઈક તો એવું જોઈએ

જેની સાવ અડોઅડ હોઈએ

આમ તો નર્યા સપનાંઓને આંબવા લાગી હોડ

એક ન પૂરું થાય ત્યાં બીજું આવતું દોડદોડ

સપનાંઓને બાજુએ મૂકી

શ્વાસ ખાવાની ક્ષણમાં રુકી,

તાપભર્યા ખેતરની વચ્ચે, ભાત ખાવાના માંડવા જેવું

કોઈક તો હોવું જોઈએ

જેની સાવ અડોઅડ હોઈએ,

આમ તો નર્યા ઝાંઝવાભર્યું રણ છે જીવનવાટ

પ્યાસ તો ભર્યો સાગર અને ક્યાંક આરો ના ઘાટ

ઝાંઝવાઓમાં નેજવાં જેવું

મઝધારે એક નાવનું હોવું

આમ ન કોઈ નામ ને તોયે મનમાં તો ભગવાનના જેવું

કોઈક તો હોવું જોઈએ

જેની સાવ અડોઅડ હોઈએ.

( No Author Name Known )

4 thoughts on “કોઈક તો એવું જોઈએ

 1. wah wah wah wah heart touching mail very nice great collection very nice poem each and every word are so touching heart

  Congrant to you

 2. Very nice and wanna share the same experience with you !

  If you can reply. We can be friends

  Thanks and awaiting your favourble reply.

  Hitu

 3. અડોઅડ શબ્દ માત્ર ભાવકને રચનાની ખૂબ જ નજીક લાવી મૂકી દે છે…અને તેથી જ તેમાં પોતીકાપણું અનુભવાય છે! એ Unknown લેખકને સલામ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.