શબ્દો તો ખાલી-અનિલ જોશી

શબ્દો તો ખાલી પડિયા કહેવાય

ઈમાં થોડો પરસાદ હોવો જોઈએ…

ખાલી પાતાળ ને દૂના હવાને એક ઝાટકે ઊડી જાય છે

કેટકેટલા બોલક બકબક કાન બધાના મૂંડી જાય છે

ભલે હોઠ હલે ને જીભલડી બોલે

ઈમાં થોડોક વરસાદ હોવો જોઈએ.

સાચકને નહીં બોલીભાષા કોણ અહીં સમજશે રે…

એંઠા પાતાળ-દૂના માધવ ક્યાં લગી ઊંચકશે રે…

વરસાદનાં ટીપાંએ કાનમાં કહી દીધું

કીડીના દરમાં હાથીનો સમાસ હોવો જોઈએ…

બકરી જેમ બચ્ચાને મોઢામાં ઊંચકે એમ વાચાને ઉંચકીને રાખો

બટકાં ભરો નહીં પણ કાનમાં કહેવાની વાત શબરીના બોર જેમ ચાખો

ફળિયામાં નાનકડી ચકલી મરી જાય

તો એનો હૈયે અવસાદ હોવો જોઈએ

શબ્દો તો ખાલી પડિયા કહેવાય

ઈમાં થોડોક પરસાદ હોવો જોઈએ.

( અનિલ જોશી )

Share this

4 replies on “શબ્દો તો ખાલી-અનિલ જોશી”

  1. even you are having so nice collection of mobile msg
    your each and every messages are so nice and best i can say that you are a king of messages

  2. even you are having so nice collection of mobile msg
    your each and every messages are so nice and best i can say that you are a king of messages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.