પ્રેમ

Pablo Neruda,The Nobel Prize in Literature 1971

Pablo Neruda,The Nobel Prize in Literature 1971

હું ચાહું તને

જાણું નહીં-કેમ, ક્યારે, ક્યાંથી

હું ચાહું તને-

સરળપણે, ન સંકુલતા ન અહંકાર

એમ હું ચાહું તને-

કારણ કે એ સિવાય બીજી કોઈ રીત જાણતો નથી:

અસ્તિત્વ મારું ન હોય તે તારું યે ન હો

એટલાં નિકટ કે મારી છાતી પરનો

તારો હાથ મારો હોય,

એટલાં નિકટ કે ઊંઘમાં

સરી હું પડું ને

નેત્રો બંધ તારાં થાય…

( પાબ્લો નેરુદા અનુ: હેમન્ત દવે )

3 thoughts on “પ્રેમ

  1. this is one of good post by you i have read one book of pablo naruda after 15 years it is possible here to read again one more in gujarati language credit goes to you congrant to Hemant Dave and you for taking pain to serve varieties

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.