શા માટે?-પીયૂષ પાઠક

પણછ ચડાવેલ ધનુષ્ય પેઠે

આપણા સંબંધો,

ને પણે, ફફડતું પંખી

મારી લાગણીઓનું.

ઊડી જવાને તો આખ્ખુંય આભ

પડ્યું છે સામે છતાંય,

પણછ ચડાવતી તારી આંગળીઓના

સ્પર્શનો આટલો તલસાટ શા માટે?


( પીયૂષ પાઠક )

Share this

2 replies on “શા માટે?-પીયૂષ પાઠક”

 1. laagai mate to aakhu aabh padyu chhe
  parantu sparsh no aat lo talsaat to maaya
  sarjaye li chhe. bahuj pasand aavi.
  comment by
  Chandrakant.

 2. laagai mate to aakhu aabh padyu chhe
  parantu sparsh no aat lo talsaat to maaya
  sarjaye li chhe. bahuj pasand aavi.
  comment by
  Chandrakant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.