ઉંબરે બેઠા છીએ-‘રાઝ’ નવસારવી

આંખમાં આદર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ

નેહનો સાગર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ


આમ તો વાતો અમરતાની કરો છો, ઠીક છે

જિંદગી નશ્વર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ


સેંકડો પ્રશ્નો ભલેને અમને પૂછાતા રહે

ફક્ત એક ઉત્તર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ


સાંજટાણું છે કોઈ આવે તો મહેણું ટળે

ભાગ્યની ઠોકર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ


કોઈ મરમી આંખમાં છે એટલી આરત રહી

ફક્ત અઢી અક્ષર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ


આ ફકીરી જિંદગી પણ જોવા જેવી ચીજ છે

રાઝ આખું ઘર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ


( ‘રાઝ નવસારવી )

2 thoughts on “ઉંબરે બેઠા છીએ-‘રાઝ’ નવસારવી

  1. very good

    આ ફકીરી જિંદગી પણ જોવા જેવી ચીજ છે

    ’રાઝ’ આખું ઘર લઈને ઉંબરે બેઠા છીએ

    ( ‘રાઝ’ નવસારવી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.